Galantaterm spol.  s r.o.Vitajte na stránkach spoločnosti Galantaterm s.r.o.

image 1Galantaterm, s.r.o. Galanta je jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá bola založená za účelom využívania geotermálnej energie na vykurovanie bytov a výrobu teplej úžitkovej vody. prostredníctvom systému CZT (centrálne zásobovanie teplom). Spoločnosť bola založená dňa 4.8.1995 a je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.1412/T. Jej zakladateľmi boli Mesto Galanta, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) Helsinki , Orkuveita Reykjavíkur, Reykjavík a Slovgeoterm, a.s. Bratislava.

Súčasnými spoločníkmi (po odpredaji obchodného podielu spoločnosti NEFCO Helsinki Mestu Galanta) sú Mesto Galanta, SPP Infrastructure, a.s. Bratislava, Orkuveita Reykjavíkur, Reykjavík a Slovgeoterm, a.s. Bratislava
Základný kapitál spoločnosti je 3 319 659 EUR (100 008 000 Sk) (Identifikačné číslo: 34 125 566, DIČ: SK 2020371276)

Predmetom jej činnosti je využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné a poľnohospodárske účely ako i výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody.  Zdrojom energie sú dva geotermálne vrty FGG-2 a FGG-3, hĺbka ktorých je 2101 a 2102 m a z ktorých sa čerpá geotermálna voda o teplote 78 a 77°C na ústí vrtu. Ich voda je vysoko mineralizovaná prírodná voda hydrogénuhličitanovo-síranová, sodná sulfánová so zvýšeným obsahom fluóru a kyseliny kremičitej.  Táto geotermálna voda sa využíva na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody nepriamo, nakoľko vplyvom fyzikálno-chemických vlastností vo zvýšenej miere vytvára inkrustáciu a koróziu rozvodného potrubia. Používa sa teda ako primárne teplonosné médium cez výmenníky tepla, kde odovzdáva svoju tepelnú energiu sekundárnej vode, i.e. upravenej vode prúdiacej vo vykurovacom systéme. Jej tepelná energia sa využíva kaskádovite t.j. prechádza kaskádovito radenými výmenníkmi tepla za účelom dosiahnutia jej maximálneho vychladenia pri minimálnom odbere.
Geotermálny systém je riadený počítačom, ktorý zaznamenáva všetky dôležité parametre zdroja ako napr. prietok, teplota vody, tlak. Galantský geotermálny systém je otvorený, využitá geotermálna voda sa vypúšťa do nádrže Vodného diela Kráľová.